Privatlivspolitik

Dato: 28/07-2020 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med behandlingen af dig som klient indsamler og behandler jeg som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er jeg forpligtet til ifølge  journalføringsbekendtgørelsen.

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 •       Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 •       Helbredsoplysninger relevante i forhold til dit behandlingsforløb. (f.eks. Psykiske og fysiske udfordringer) 

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •       Undersøgelse og behandling af dig
 •       Afregningsformål
 •       Kontakt i forbindelse med markedsføring og bookning af tider 
 • Overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o   Dokumentationspligt

o   Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

O Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o   Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

o   Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o   Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

o   Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge, eller behandle dig på bedst mulig vis.

 

Kilder 

Jeg indsamler kun oplysninger igennem dig og jeg behandler de modtagene oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Ingen personoplysninger vidergives 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Du kan læse mere om persondataloven her: http://www.datatilsynet.dk

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder mine databehandlere, som opbevarer dem ifølge aftale med mig. Mine databehandlere er p.t.:

 • Facebook 
 • Google 
 • Dinero 
 • Planway
 • Apple
 • WordPress 

 

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som jeg er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på følgende kontaktoplysninger:

 

Kontaktoplysninger på klinikken:

Mie Ravnholt – Holistisk Energiterapi 

Tlf: 42 78 11 80       

mail: info@mieravnholt.com    

St. Gråbrødrestræde 17 B st. tv. 

5000 Odense C

Danmark 

Dato: 28/07-2020

 

<span>%d</span> bloggers like this: